ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ2/2022

27 Ιούλ, 2022 | Νέα

ΠΛΟΕΣ - ΕΨΥΜΕ

 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 33 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΤΚ 18648

Πληροφορίες: Σ.ΔΥΝΑΜΙΔΗ

Τηλέφωνο: 2104635391

Email: info@ploes.org.gr

Πειραιάς, 27/07/2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ2/2022

για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία οικοτροφείου 15 ενηλίκων χρονίων πασχόντων από διαταραχές αυτιστικού φάσματος χαμηλής λειτουργικότητας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045870

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ) Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Πλόες – ΕΨΥΜΕ) έχοντας υπόψη:

α) την υπ’ αριθ. 144/20-01-2020 απόφαση ένταξης της ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

β) το καταστατικό της ΕΨΥΜΕ

γ) τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΨΥΜΕ

δ) την υπ’ αριθ. 208/22-03-21 απόφαση ΔΣ,

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α.1 Νοσηλευτής/τρια 2  (δυο) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος Πλήρους Απασχόλησης Ορισμένου χρόνου (κυλιόμενο ωράριο)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (όπου προβλέπεται)
 • Υ/Δ του Ν. 1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)
 • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, στα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (που μνημονεύτηκαν παραπάνω) και στα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Τα Απαιτούμενα Προσόντα ελέγχονται και αν ο/η υποψήφιος/α τα διαθέτει, συμμετέχει στην επόμενη φάση αξιολόγησης, δηλ. στη Συνέντευξη και τη βαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ προηγούμενη προϋπηρεσία σε επαγγελματική θέση με αντικείμενο απασχόλησης συναφές με το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ελέγχεται μέσω Συνέντευξης
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ αφορά μόνον βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Πιστοποιημένος τίτλος σπουδών
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπρόσωπου φορέα, όπου αυτή πραγματοποιήθηκε

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης βαθμολογούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

α/α Κατηγορία κριτηρίων Αξιολόγησης Κριτήριο Αξιολόγησης Ανάλυση Βαθμός
1 Εργασιακή Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο (συμμετέχει με ποσοστό 45% στην τελική βαθμολόγηση του υποψηφίου) Ανάλογα με τα έτη εργασιακής εμπειρίας συναφούς με τη θέση που θα ανατεθεί 0 έως 1 έτος 0
2 έως 5 έτη 20
5 έως 8 έτη 30
από 8 έτη και άνω 50
2 Χαρακτηριστικά προσωπικότητας (Συνέντευξη) (συμμετέχει με ποσοστό 25% στην τελική βαθμολόγηση του υποψηφίου) Επικοινωνία 0-25
Ανταπόκριση στις απαιτήσεις του Έργου 0-25
Επαγγελματικοί Στόχοι-Ενδιαφέρον 0-25
Συνολική Παρουσία 0-25
3 Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών (συμμετέχει με ποσοστό 10% στην τελική βαθμολόγηση του υποψηφίου) Ανάλογα με το βαθμό συνάφειας με το αντικείμενο του Έργου 30
4 Γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ (συμμετέχει με ποσοστό 10% στην τελική βαθμολόγηση του υποψηφίου) Γνώση ξένης γλώσσας 10
Γνώση χειρισμού Η/Υ 10
5 Εθελοντική εργασία (συμμετέχει με ποσοστό 10% στην τελική βαθμολόγηση του υποψηφίου) Τουλάχιστον 6 ανθρωπομήνες 10

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η επιλογή γίνεται με βάση το ακόλουθο σύστημα Συντελεστών βαρύτητας

Κριτήρια Περιγραφή Συντελεστής βαρύτητας
Κ1 Εργασιακή εμπειρία αντίστοιχη με το έργο που θα ανατεθεί 0,45
Κ2 Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 0,25
Κ3 Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών 0,10
Κ4 Γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ 0,10
Κ5 Εθελοντική εργασία 0,10
Ο Συνολικός Βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από τη σχέση: ΣΒ=(Κ1x0,45)+(Κ2x0,25)+(Κ3x0,10)+(Κ4x0,10)+(Κ4x0,10)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά: ΓΕΝΙΚΑ

 • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
 • Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Αναγνωρισμένο Τίτλο σπουδών
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Για το κριτήριο “Εργασιακή Εμπειρία” οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κλπ) ανάλογα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας.
 • Για το κριτήριο “Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών” Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν τους πρόσθετους τίτλους βασικών ή μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Για το κριτήριο «Γνώση ξένης γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ» Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν: α) πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 β) πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδεται από φορέα πιστοποιημένο από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και καλύπτει τα αντικείμενα: Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Υπηρεσίες διαδικτύου.
 • Για το κριτήριο «Εθελοντική Εργασία» υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου φορέα στον οποίο ο υποψήφιος προσέφερε εθελοντικά, στην οποία θα αναφέρεται το ακριβές διάστημα (σε ανθρωπομήνες) και το είδος της εθελοντικής εργασίας που προσέφερε

Για τον υπολογισμό της Συνολικής Βαθμολογίας (ΣΒ), το κάθε κριτήριο βαθμολογείται, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και προστίθενται τα γινόμενα τους.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ολόκληρη η παρούσα Ανακοίνωση – Πρόσκληση θα υπάρχει αναρτημένη στα γραφεία της Διοίκησης της ΑΜΚΕ Πλόες ΕΨΥΜΕ, Μ. Μπότσαρη 33 Δραπετσώνα, καθώς και στην ιστοσελίδα www.ploes.org.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης

 1. Στα γραφεία της Διοίκησης της ΑΜΚΕ Πλόες ΕΨΥΜΕ, Μ. Μπότσαρη 33 Δραπετσώνα, 3ος όροφος από τις 9 π.μ. έως τις 15 μ.μ.
 2. Στην ιστοσελίδα www.ploes.org.gr

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά ή να την αποστείλουν με κούριερ, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 π.μ – 15:30 μ.μ. στη διεύθυνση: Πλόες ΕΨΥΜΕ, Μ. Μπότσαρη 33 Δραπετσώνα TK 18648 ή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ploes.org.gr  ή/και sdynamidi@gmail.com

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που παραλήφθηκε ο φάκελος αποστολής.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως την κάλυψη των κενών θέσεων και ισάριθμων επιλαχόντων. Οι αιτήσεις – υποψηφιότητες  θα  αξιολογηθούν στις 01/08/2022 και έκτοτε την 15η ημέρα κάθε μήνα.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Αφού η «Πλόες- ΕΨΥΜΕ» επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και ολοκληρώσει τον κύκλο των συνεντεύξεων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα Ανακοίνωση.

 1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά ανά κωδικό θέσης, με αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει από τα βαθμολογούμενα κριτήρια και με αναγραφή της βαθμολόγησης κάθε ενός κριτηρίου.
 2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο «Εργασιακή Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο» και αν προκύπτει πάλι ισοβαθμία οι υποψήφιοι καλούνται σε δεύτερη Συνέντευξη.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ο φορέας  μέσα σε διάστημα εφτά (7)  ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προβαίνει στην ανάρτηση των Πινάκων κατάταξης. Οι Πίνακες αναρτώνται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Διοίκησης (Μ. Μπότσαρη 33, Δραπετσώνα),  και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.ploes.org.gr

Κατά των Πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση Ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με κούριερ στα γραφεία της Διοίκησης (Μ. Μπότσαρη 33, Δραπετσώνα, TK 18648).  Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της Ένστασης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που παραλήφθηκε ο φάκελος αποστολής. Η Επιτροπή Ενστάσεων εντός δύο ημερών εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τους τελικούς Πίνακες κατάταξης.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Οι τελικοί Πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.ploes.org.gr καθώς και στα γραφεία στα γραφεία της Διοίκησης (Μ. Μπότσαρη 33, Δραπετσώνα).

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η ΑΜΚΕ «Πλόες- ΕΨΥΜΕ» θα προσλάβει το προσωπικό με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της Πράξης 30/6/2023.

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος

Σιμέλα Δυναμίδη


 

Ημερομηνία…………………

Αριθ.Πρωτ………..

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
e-mail
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
Ημ/νία γέννησης
Κωδικός αιτούμενης θέσης
  Συνημμένα Δικαιολογητικά ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Τίτλος Σπουδών (περιγράψτε) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (κυκλώστε)   ΝΑΙ / ΟΧΙ
  Συνημμένα Δικαιολογητικά ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σύνολο σελίδων συνημμένων δικαιολογητικών:

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ   Υπογραφή/ονοματεπώνυμο


 

Ημερομηνία……………………

Αριθ. Πρωτ…………….

Προς Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΣΟΧ2/2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης
Κωδικός Αιτούμενης Θέσης
Λόγοι υποβολής ένστασης

 

Τόπος, ημερομηνία

………………………………………………

 

Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή

 


ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Facebook Feed

Καλό καλοκαίρι!
Γίνετε συνδρομητές δωρεάν στο περιοδικό μας. ploes.org.gr/newsletter//
... Δείτε περισσότεραΔείτε λιγότερα

Δείτε στο Facebook

Η λειτουργία του ανοιχτού χώρου του Κέντρου Ημέρας Εφήβων,στον Άγιο Δημήτρη για το διάστημα 1/8-16/9/2022 ... Δείτε περισσότεραΔείτε λιγότερα

Δείτε στο Facebook

ploes.org.gr/newsletter/
To νέο μας περιοδικό Νο 7, στις οθόνες σας. Συγχωρείστε μας για μικρά πιθανά λάθη και αναγραμματισμούς.
Σας ευχόμαστε καλό και πιο ξένοιαστο καλοκαίρι
... Δείτε περισσότεραΔείτε λιγότερα

Δείτε στο Facebook

4 εβδομάδες πριν

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.)

Φωτογραφία εξωφύλλου του χρήστη Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) ... Δείτε περισσότεραΔείτε λιγότερα

Δείτε στο Facebook
ΠΛΟΕΣ - ΕΨΥΜΕ

Εγγραφείτε στο Newsletter

Αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου & Cookies

Εγγραφήκατε επιτυχώς!

Εγγραφείτε στο Newsletter

Αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου & Cookies

Εγγραφήκατε επιτυχώς!

Pin It on Pinterest

Μοιραστείτε το!

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας!